GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Xuân Lộc - Đồng Nai

Email:  thcssleloi@xuanloc.net

Điện thoại: 02513751554

 

1. Mô hình hoạt động: 

2. Đội ngũ giáo viên: ....% giáo viên tốt nghiệp Đại học 

3. Mục tiêu đào tạo: 
4. Phương châm giáo dục: 
5. Phương thức hoạt động của trường: 
 

Ban giám hiệu Trường THCS